O presente aviso legal regula os Termos e Condicións de uso da páxina web labbarbanza. gal (en diante, “o sitio web”), da que é responsable CONCELLO DE BOIRO, (en diante, indistintamente “ CONCELLO DE BOIRO” ou “a Empresa”), con domicilio social en Praza de Galicia sn/ n, 15930, Boiro (A Coruña), España, e titular do CIF nº P-1501100- J.

A utilización da páxina web atribúelle a condición de usuario da mesma (en diante, “o Usuario”) e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas no presente aviso legal publicado por CONCELLO DE BOIRO no momento no que o Usuario acceda á páxina web.

CONCELLO DE BOIRO resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas nesta páxina web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma ou a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

O Usuario comprométese a utilizar o Portal, os Servizos e os Contidos de conformidade coa lei, a moral, os bos costumes e a orde pública.

Propiedade intelectual e industrial
CONCELLO DE BOIRO é titular do nome de dominio labbarbanza. gal.
O sitio web na súa totalidade, incluíndo sen exclusión algunha o seu deseño, estrutura e distribución, textos e contidos, logotipos, marcas, botóns, imaxes, debuxos, código fonte, así como todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial e calquera outro signo distintivo, pertencen ou teñen como cesionaria a CONCELLO DE BOIRO ou, no seu caso, ás persoas físicas ou xurídicas que figuran como autores ou titulares dos dereitos, ou dos seus licenciantes.

O usuario comprométese a respectar estes dereitos. Poderá visualizar os elementos do sitio web e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando por tanto terminantemente prohibida a transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición ou calquera outra forma de explotación, así como a súa modificación, alteración ou descompilación.

Ligazóns
O sitio web pode poñer ao dispor dos usuarios dispositivos técnicos de ligazón ( links, banners ou botóns), que permiten aos usuarios acceder a sitios web pertencentes ou xestionados por terceiros. Por conseguinte, CONCELLO DE BOIRO non será responsable respecto a a información que se ache fose desta web e que non estea xestionada pola súa webmaster.
O Usuario debe ter en conta que CONCELLO DE BOIRO non é responsable das prácticas de privacidade desoutras webs. Recomendamos aos usuarios que sexan conscientes de que ao utilizar un destes links están a abandonar a nosa web e que lean as políticas de privacidade desoutras webs, en especial se se solicitan nelas datos persoais.

Direccións IP e cookies
Debido aos protocolos de comunicación existentes na internet, cando o Usuario visita a nosa páxina web, CONCELLO DE BOIRO recibe automaticamente a dirección IP (Internet Protocol) que lle foi asignada ao seu computador polo seu Provedor de Acceso. O rexistro da devandita dirección IP serve só para fins exclusivamente internos, como son as estatísticas de acceso a este sitio web. Como regra xeral, a dirección IP para un mesmo usuario é distinta dunha conexión a Internet a outra, co que non é posible rastrexar os hábitos de navegación a través da web por un determinado usuario.

CONCELLO DE BOIRO pode utilizar cookies cando un usuario navega polos seus sitios e páxinas web coa finalidade de optimizar a navegación pola mesma. Tes máis información
sobre as cookIes na nosa política de cookies.

Exención de responsabilidade polo funcionamento do sitio web
CONCELLO DE BOIRO non garante que o sitio web vaia a funcionar constante, fiable e correctamente, sen atrasos ou interrupcións, polo que non se fai responsable dos danos e prexuízos que poidan derivarse dos posibles fallos en dispoñibilidade e continuidade técnica do sitio web.

CONCELLO DE BOIRO non se responsabiliza por calquera dano e/ou prexuízo e/ou beneficio deixado de obter polo usuario ou calquera outro terceiro que se vexa prexudicado como consecuencia de calquera circunstancia de forza maior, caso fortuíto, fallo ou erro das liñas de comunicación, ou da prestación defectuosa do servizo ou fallo na rede da internet.

CONCELLO DE BOIRO non controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos Contidos que poidan producir alteracións no sistema informático (software e hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no sistema informático do Usuario.