De acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmaselle de que os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender á súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante o Concello de Boiro en Praza do Concello, s/n, 15930 Boiro (A Coruña), ou dirixindo un correo a correo@boiro.gal
Se garantiza la máxima confidencialidad del contenido de las solicitudes de participación presentadas para participar en el PROGRAMA DE FORMACIÓN – ACELERACIÓN EMPRENDE LAB BARBANZA.